První kroky ke členství . Vnějšího kruhu /spolek sebeobrany/
  • revers
  • podepsané a vyplněné ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zaplacené školné
 
První kroky ke členství a spolupráce. Vnitřního kruhu

• za sebou první základ 4x 1,5h /pochopení HSCP/
• za sebou 12x 1,5h /základů sebeobrany/
• pohovor 45 minut
• pravidelnost docházek
• chtíč z toho vymáčknout co nejvíce
• revers
• test psychologický
• test fyzický
• zaplacený roční poplatek
• souprava HSCP /tepláky, triko/

Výhody členství

S členstvím v klubu pro sezónu 2018 jsou spojeny základní klubové benefity:
Pravidelné informace o dění v klubu, pořádaných akcích a dalších novinkách v klubu HSCP.

Další slevy

Chystáme mnoho dalších výhod díky členství:
Sleva 100 Kč při přivedení nového člena
Sleva 10 % na jídlo a nápoje na akcích klubu HSCP
Sleva 15 % na textil a 10 % na ostatní zboží klubu HSCP
Sleva 100 % na vstupném na všechny přednášky a semináře HSCP
Sleva 50 % na obsazení klubu na 12h se svýma známýma
Sleva 10 % na sebe-obrannou pomůcku OFU

Všechny slevy Vám budou poskytnuty po předložení platného členského průkazu.

Přihláška do klubu

Stát se členem klubu je snadné. Stačí vyplnit registrační formulář na webu a uhradit členský příspěvek.

Členský příspěvek na rok 2019-2020

Dospělí

 

3 000 Kč

Děti do 16 let

 

1 000 Kč

 

Rodinné členství : Dospělí   2 × 3 000 Kč
  Každé dítě 500 Kč

 

Úhrada členského poplatku

Klubový příspěvek můžete zaplatit převodem na účet 1257330018/3030
Při platbě převodem uveďte jako variabilní symbol své rodné číslo.
Po zaplacení klubového příspěvku bude Vaše členství automaticky prodlouženo na uhrazené období.

 

Přihláška do klubu HSCP

Stačí udělat tři kroky – projít testy a cvičením,  vyplnit formulář a zaplatit klubový příspěvek.

 

Registrační formulář:

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Jak registrace funguje?

Váš vyplněný registrační formulář rychle zpracujeme a v případě potřeby Vás budeme kontaktovat pro doplnění některých údajů (např. u rodinného členství). Automaticky při členství je Vaše cvičení neomezené, poplatek za každý měsíc stojí pouze 990 Kč. Možnost se nechat proškolit na instruktora a začít vyučovat pod zaštitou MŠMT a HSCP. NENÍ VŠAK PODMÍNKOU!
Členství bude aktivní, jakmile uhradíte klubový příspěvek. Jeho platnost je vždy časově ohraničena daným kalendářním rokem (do 31. 12.). Před koncem roku si členství můžete automaticky prodloužit zaplacením poplatku na další období.

Odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů podle §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost HSCP.CZ se sídlem Tolstého 456/8, Praha 101 00, Vršovice, Praha 10, IČ: 87798891 , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.hscp.cz, informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Dále v textu se dozvíte zejména: 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Rozsah zpracování osobních údajů Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: 1. Vaše jméno a příjmení, 2. obchodní firma, 3. adresa nebo sídlo společnosti, 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo, 5. telefonní číslo nebo 6. e-mailová adresa. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Na našich webových stránkách sledujeme aktivitu a chování jejích uživatelů, a to prostřednictvím souborů cookies, a to: Označení/název cookie funkčnost/činnost Google Analytics sledování návštěvnosti stránek Uživatelská nastavení konfigurace uživatelských preferencí Účel zpracování Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zejména pro odbavené vaší objednávky, vyhodnocení soutěží jichž se účastníte a zasílání vámi vyžádaných informací dle požadovaných kritérií. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Osobní údaje mohou být předány: 1. externí účetní; 2. externí advokátní kanceláři; 3. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; Doba zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 1. právo na přístup k osobním údajům; 2. právo na opravu; 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“); 4. právo na omezení zpracování údajů; 5. právo vznést námitku proti zpracování; a 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo písemně na adresu sídla společnosti. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Fu-Lang